Petice za stromy

Petice za záchranu stromů

Adresát: Prezidentovi ČR, Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministrovi a Ministerstvu životního prostředí ČR, České inspekci životního prostředí, hejtmanům a zastupitelstvům krajů

Dnes, v době silného znečištění životního prostředí, jsou stromy nenahraditelné. Ostrůvky zeleně v intenzivně využívané krajině a v umělém prostředí měst vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach a škodliviny, hubí mikroorganismy, poskytují stín a tlumí hluk. Parky a sady jsou často jedinými místy k procházkám a odpočinku. Stromy vysazované od renesance podél řek a cest jsou důležitým životním prostorem pro řadu živočichů, utvářejí typickou českou krajinu a připomínají moudrost našich předků. Úbytek zeleně ohrožuje lidské zdraví.

Znepokojuje nás masivní kácení zdravých stromů, jehož jsme v posledních letech svědky. Pod záminkou bezpečnosti dopravy padají staleté aleje, ve městech a obcích se kácejí stromy i parky, zelené plochy mizí po celé zemi. Zatímco kdekdo kácí, málokdo sází.

Žádáme, aby byla v českém právním řádu posílena ochrana dřevin rostoucích mimo les v následujících pěti bodech:

1) Nezávisle posuzovat hodnotu stromů

V případě kácení významných stromů je nutné zavést povinné odborné posudky. Odborně způsobilá osoba mimo jiné vyčíslí, k jaké ekologické újmě by kácením došlo.

2) Rozhodovat o kácení objektivně

Malé úřady nemají dost vyškolených úředníků. Obce rozhodující o vlastních parcích jsou zas ve střetu zájmů. Kompetence by se měly převést na větší obce a na sousední úřady.
 

3) Chránit stromořadí v krajině

Je třeba zrušit výjimky silničářů a správců toků, kteří smějí kácet aleje a břehové porosty bez povolení. O stromech má vždy rozhodovat orgán ochrany přírody.
 

4) Zapojit veřejnost do rozhodování

Na základě pouhého oznámení dochází k rozsáhlému kácení také ve městech a obcích. Je nutné omezit kácení na oznámení, kdy se veřejnost nemůže účastnit rozhodování.
 

5) Méně kácet, více sázet

Za vykácené dřeviny musí být vždy vysazeny nové. Pokud není možná výsadba v místě kácení, musí majitel újmu zaplatit do obecního fondu určeného na výsadbu dřevin.

Petice vznikla v Jihlavě se začátkem vegetačního klidu stromů.
 

Petiční výbor:

  • Hana Hegerová, zpěvačka a herečka
  • PhDr. Marie Hrušková, spisovatelka píšící o památných stromech
  • doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., děkan Zahradnické fakulty MZLU v Brně
  • PhDr. Přemek Podlaha, CSc., moderátor a publicista
  • RNDr. Jan Pokorný, CSc., pracovník Ústavu systémové biologie a ekologie AVČR v Třeboni
  • MUDr. Eva Schallerová, dětská lékařka z Ostravy
  • Luba Skořepová, herečka a spisovatelka
  • Hana a Petr Ulrychovi, hudebníci ze skupiny Javory
  • Ing. Jiří Válal, starosta obce Slavičky na Vysočině
  • Mgr. Lukáš Matějka, právník sdružení Arnika, Štefcova 1039, 500 09 Hradec Králové, oprávněný jednat jménem petičního výboru

Pod tištěnou verzi této petice připojilo svůj podpis 10 063 lidí.

 

V době silného znečištění životního prostředí jsou stromy nenahraditelné.

Pomoci můžete i tak, že se připojíte k petici, která usiluje o lepší ochranu zeleně.

Petice "Zachraňme stromy!" Organizuje sdružení Arnika. Petici již podepsali: Hana Hegerová, Dr. Přemek Podlaha, Luba Skořepová, Hana a Petr Ulrichovi ... . Připojte se i Vy.

Možno podepsat přímo na internetu.