Opavská

Prezidentu ČR, Parlamentu ČR, ministru pro místní rozvoj, ministru životního prostředí, primátorovi Magistrátu statutárního města Ostravy, starostovi a zastupitelstvu Úřadu městského obvodu Poruba. Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Petice “Lípy Opavská“

Vážení,
jen náhodou jsme se dozvěděli , že Statutární město Ostrava má v úmyslu vykácet na naší ulici Opavské sedmnáct vzrostlých lip, a to na základě stavebního povolení číslo 622/05/výst. ze dne 27.7. 2005 , kdy je pouze povolena stavba přeložky veřejného osvětlení na ulici Opavská , stavba stranové přeložky sdělovacího vedení Českého telecomu , a.s. na ulici Opavská a stavba SSZ přechodu číslo 4096 na ulici Opavské – B. Martinů v Ostravě – Porubě.

Toto stavební povolení neobsahuje žádnou informaci o tom, že by mělo dojít k rozšíření silnice, rozšíření nástupního ostrůvku a už vůbec nás neinformuje o záměru pokácet 17 vzrostlých lip na ulici Opavské, ačkoliv jsme vlastníky přilehlých pozemků a nemovitostí.

Tento postup bereme za porušení platných zákonů !

Domníváme se, že rozšíření vozovky je neopodstatněné a chceme tomuto kácení zabránit. Jednání a celý postup Statutárního města Ostravy nás opět přesvědčil, že občané nemají šanci být včas o takto závažné problematice životního prostředí informováni, natož se k záměrům vyjádřit.

Stromy, které mají být pokáceny, jsou součástí aleje v památkové zóně. Pro náš životní standart a pohodu bydlení je nezbytné jejich zachování. Kromě estetické hodnoty tyto stromy zachycují prach, hluk a emise, které na této rušné Opavské ulici již teď překračují běžnou normu.

Vyzýváme Vás, abyste se zasadili o záchranu těchto stromů a pomohli tak chránit naše životní prostředí. Žádáme o provedení měření emisí výfukových plynů, hluku a prašnosti a provedení studie vlivů stromů v této ulici.

Žádáme, aby urychleně byla přijata opatření, která tomuto zbytečnému kácení stromů zabrání.

Tuto žádost potvrzujeme svými podpisy.

Viz. Sběrné archy „ Lípy Opavská“

V Ostravě-Porubě, 21.6.2006

Petiční výbor ve složení:

Edvard Krejsa, Opavská 820/67, Ostrava-Poruba,70800 ( oprávněn zastupovat petiční výbor)
Mgr. Věra Klímová, Opavská 820/67, Ostrava-Poruba,70800
Helena Vrbová, Sokolovská 1133/1,Ostrava-Poruba,708 00
Dagmar Gembalová, Sokolovská 1133/1, Ostrava-Poruba,70800


Adresa pro doručování: Edvard Krejsa, Opavská 820/67, Ostrava-Poruba, 708 00, OpavskaBD820@seznam.cz

Fotogalerie


Z tisku:

Lípy Opavská - Kausa Lípa aneb národní strom národním pařezem, Robert Albín Celý článek zde
Stromy do města patří, MF Dnes, 10.3. 2007, B3, Jaroslava Heczková Stromy do města patří