Komenského sady

Petice za záchranu lipové aleje v Komenského sadech v Ostravě

V posledních letech jsme svědky nebývale intenzívního kácení stromů v Ostravě. Dochází tak nejen k devalvaci životního prostředí, jež patří k nejhorším v Evropě, ale také k mrzačení městské krajiny, často bez hodnověrných důvodů a čitelného záměru. Po vykácení stovek stromů v centru města např. v ulicích Zborovská, Sadová, Vítězná, Havlíčkově nábřeží a mnoha dalších, se nyní Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodl vykácet čtyřřadou alej lip (více než 160 stromů) v Komenského sadech v Ostravě. Protože tento projekt vzbuzuje vážné pochyby z níže uvedených důvodů, považujeme za nezbytné:

1. Zveřejnit celkovou diagnózu skutečného zdravotního stavu dřevin lipové aleje, o níž zastupitelé opírají své rozhodnutí alej plošně vykácet.

2. Odložit kácení aleje do doby, než budou existující studie konfrontovány s nezávislými expertizami.

3. Pozastavit rekonstrukci aleje do doby, než bude přijata ucelená koncepce revitalizace Komenského sadů.

4. Vysvětlit, jaké příčiny vedly k současnému havarijnímu stavu lipové aleje.

5. Zahájit neprodleně diskusi s občany a začít jim rovněž poskytovat aktuální informace k danému tématu.

Komentář:

ad 1) Kácení stromů v Ostravě je na stránkách zpravodaje Centrum a v denním tisku často zdůvodňováno vágními a namnoze velmi spornými argumenty. V případě lipové aleje je tomu stejně. Popis jejího stavu, jenž byl zveřejněn na internetových stránkách radnice, budí silné pochyby o objektivitě i odborné úrovni této diagnózy. Odstranit tyto pochybnosti lze jen zveřejněním úplného znění fytopatologických studií včetně popisu základních fyziologických parametrů aleje a dalších dřevin v Komenského sadech, jež byly provedeny v předchozím vegetačním období.

ad 2) K dnešnímu dni byly vypracovány dvě studie hodnotící stav čtyřřadé lipové aleje v Komenského sadech, a to Odborem životního prostředí ostravského magistrátu a ing. L. Rychtarem, který je zároveň autorem studie na celkovou revitalizaci Komenského sadů. Oba tyto posudky shodně navrhují plošné vykácení aleje. Považujeme za nezbytné podrobit obě studie konfrontaci s názory nezávislých odborníků, kteří nejsou nijak zainteresováni na záměrech radnice, či na projektu rekonstrukce parku.

ad 3) Komenského sady byly na počátku 90. let již jedné revitalizaci vystaveny. Tehdejší koncepce si vyžádala v první fázi masivní kácení dřevin na celém území parku. Výsledkem této rekonstrukce je kráter nedokončené vodní plochy v zadní části parku a rozsáhlé plochy vyschlé trávy tam, kde dříve stávaly stromy. Projekt rekonstrukce zůstal nedokončen, své sliby zastupitelé uložili ad acta. Ze zápisu zastupitelstva Městského úřadu Moravské Ostravy a Přívozu z 15.2.2007 vyplývá, že v současné době radnice nemá žádnou koncepci rozvoje parku a konstatuje, že ji ani v dohledné době mít nebude. Přesto chce zahájit rekonstrukci aleje už na podzim letošního roku. Tento spěch je těžko pochopitelný – stav zbylých dřevin v aleji po vykácení nejrizikovějších z nich a při následné řádné péči, umožňuje jejich setrvání v parku ještě po mnoho let bez proklamovaných rizik, minimálně však do doby, kdy radnice bude vědět, jak chce s Komenského sady naložit.

ad 4) Hlavní příčinou údajného havarijního stavu lipové aleje dle radnice je to, že se o ni celá léta nikdo nestaral. Komu jinému však tento stav připsat na vrub, než právě radnici? Zastupitelé by měli jasně vysvětlit, co vedlo k zanedbání péče o stromořadí a jaká opatření byla přijata, aby k podobným situacím již nedocházelo a sama tato instituce mohla být znovu pokládána za řádného správce městského parku.

ad 5) V roce 2006 a 2007 nepodala radnice občanům prakticky žádné relevantní informace o zvažované revitalizaci Komenského sadů. O údajném havarijním stavu aleje se občané dozvěděli teprve ve chvíli, kdy bylo rozhodnuto o první fázi její asanace. Neexistuje důvod, proč by o projektech, které zásadním způsobem mění tvář města, nemohly zevrubně a s dostatečným předstihem informovat radniční internetové stránky a zpravodaj Centrum. Tak by se občané mohli zúčastnit řešení problémů, nikoliv být pouze dodatečně informováni o výsledcích rozhodnutí úřadů.

V Ostravě 4.4.2007

E-mail s oznámením o žalobě:

Od Arniky (13. 10. 2009): Podali jsme zalobu proti vykaceni aleje v Komenskeho sadech v Ostrave. Magistrat chtel odstranit 153 stromu presto, ze jsou zdrave. Stromu se nezastal ani krajsky urad. Vice na webu
<http://www.stromy.arnika.org/tiskove-zpravy/k-vykaceni-aleje-v-komenskeho-sadech-neni-duvod-arnika-podala-zalobu-proti-rozhodnuti-krajskeho-urad>.

Z tisku:

Lipám v Komenského sadech zvoní umíráček, Moravskoslezský deník, 7.2.2009  Celý článek zde
Vichr úřadům práci neušetřil, Lidové noviny, 1. listopadu 2008 Celý článek zde
Proběhla druhá veřejná debata o Komenského sadech, Arnika Ostrava, 1.6.2007 Celý článek zde
Umělci řekli ne kácení lipové aleje v Komenského sadech 18. 5. 2007, Ondřej Skácel Celý článek zde
O bydlení v Podkově, MF Dnes 18.04. 2007 Celý článek zde
Spor o lipovou alej stále trvá, Právo, 17.04.2007 Celý článek zde
My jsme lovnou zvěří, řekl zástupce obvodu, MF Dnes 14.04.2007 Celý článek zde
Ještě je šance zachránit lípy, MF Dnes 12.04. 2007 Celý článek zde
MF Dnes, 22.02. 2007,C3, O kácení stovek vzrostlých stromů, Vladislav Koval  kácení stovek vzrostlých stromů, Vladislav Koval
MF Dnes, 22.02. 2007,C4, V Ostravě začíná další boj o lípy, Ivana Lesková  Ostravě začíná další boj o lípy
 Ostravě začíná další boj o lípy
Protesty občanů proti kácení v centru města Ostravy se zabývá web Stromy ve městě www.stromyvemeste.cz


Dobrý den paní Koutecká, prohlídněte si prosím Názor sdružení: www.stromyvemeste.cz Názory obvodu Moravská Ostrava www.moap.cz/hp-materialy/id=67/

Se srdečným pozdravem. Jan Mech

Odpověd paní doktorky:

Dobrý den,
děkuji za poskytnuté materiály a informace. Prostudovala jsem jednotlivé posudky i názory a připojuji svůj vlatní. Komenského sady navštěvuji pravidelně cca 1/4 století, tzn. po dobu, kdy bydlím v centru města. Musím konstatovat, že nevidím podstatné negativní změny v porostu - negativně lze ale hodnotit umístění stavby krytých hal, které jsou částečně postaveny na kořenovém systému krajního stromořadí a jistě nepřispívají k optimu jejich stanoviště (mj. i kvůli stínění).

Znalecké posudky, které podporují skácení stromů kvůli jejich špatnému zdravotnímu stavu včetně souhlasného stanoviska MMO-OŽP k vykácení bez rozhodnutí o kácení, nemohu akceptovat - je pravdou, že pěstebně je alej zanedbaná, některé stromy jsou potlačené, ale to neznamená, že se jedná o stromy bez další perspektivy (stejný názor podporující ponechání stromů dokládá např. nezávislý posudek Dr. Krpeše z Ostravské univerzity). Lípa malolistá je strom s dobrou regenerovatelností a nepravidelná koruna s více kosterními větvemi je její přirozenou vlastností - nejedná se o druh dřeviny, který vytváří pouze průběžný kmen, jako např. olše lepkavá (byť některé stromy pravidelné být mohou). Současný stav aleje se dá na desítky let zlepšit pouhou probírkou potlačených jedinců (samozřejmě ne otrocky provedenou pravidelně ob jeden strom, ale opravdu pouze potlačených). Tím budou uvolněny sousední stromy, které budou moci zvětšit koruny. Po určité době (např. 5-10 let dle následujícího stavu po probírce a regeneraci stromů) lze přistoupit k dalšímu zásahu, bude-li nutný. Je případně možná i dosadba stejného druhu (či lípy velkolisté) do vnější krajní řady, kdyby zde vznikly vhodné mezery. Nepodporuji myšlenku výsadby nepůvodního druhu lípy dle projektu. Rovněž mne udivuje, že výsadba je navržena v těsné blízkosti hal, ne namísto vnitřní řady podél chodníku - tak by měly stromy větší prostor, lepší stanovištní podmínky i více světla. I za současného stavu vytváří čtyřřadá alej jeden ze sadovnicky nejpůsobivějších prvků v parku - po výsadbě pouze dvouřadé aleje tento fenomén zanikne. Nemluvě o likvidaci biotopu s hnízdišti a úkryty drobných živočichů včetně zvl. chráněných, který vykácením stromů nadlouho zanikne. O výjimkách z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů se asi nejednalo - jistě by bylo zajímavé (či přímo nutné!) provést průzkum oživení aleje - může dojít k zajímavým zjištěním (mj. i z hlediska výskytu ohrožených druhů, např. hmyz a netopýři).

Ještě podotýkám, že nemohu podporovat myšlenku většího ořezu (zmenšování korun) a pod. tvarování vzrostých, výrazně nepoškozených dřevin (viz 1 z posudků) - lípy poté silně vymlazují, doplňují rovnováhu mezi kořeny a korunou - nemluvě o tom, že každý řez je vstupní bránou pro infekce a patogeny, byť by byl ošetřen.

Nechci se více rozepisovat - jen podotknu, že co posudek, to individuální názor - přidávám tedy svůj vč. pohledu na celkový způsob rekonstrukce parku - před jejím zahájením zde byla unikátní sbírka keřů - ta zmizela, neb původní keřové patro bylo z 80% zlikvidováno a nahrazeno zahuštěnými výsadbami standardně pěstovaných druhů (právě probíhající doplnění keřového patra větším počtem vzrostlých pěnišníků a azalek lze z hlediska líbivosti jistě hodnotit pozitivně). Velmi bych uvítala, aby nebyly skáceny asi 4 velké topoly černé v severní části parku (poslední zbytek svého druhu v parku) - nejedná se o nekvalitní krátkověké hybridy. Kde jinde než v nivě řeky by měly tyto stromy růst (byť za hrází - park je součástí nivy). Mohou se dožít až 400 let - nejedná se tedy o krátkověký strom, jak se běžně a nesprávně traduje.

Souhlasím, aby tento mail p. Mech poskytl organizacím či osobám dle svého uvážení, které mohou oficiálně zasáhnout do rozhodování o rekonstrukci parku, zvl. kácení, či ponechání lipové aleje (ÚMOb Ostrava a Přívoz, MMO-OE, AOPK, Krajský úřad MS kraje, CHKO Poodří - poslední dvě instituce z důvodu případného udělení výjimek pro ZCHD z důvodu skácení aleje ap.).

S pozdravem RNDr. Věra Koutecká, mj. soudní znalec v oboru ochrana přírody, specializace dendrologie

Doplnění zdravotního posudku aleje lip v Komenského sadech v Ostravě Celý článek zde (dokument PDF)

Veřejnost:

Umělci řekli ne kácení lipové aleje v Komenského sadech 18. 5. 2007, Ondřej Skácel Celý článek zde
Proběhla druhá veřejná debata o Komenského sadech, Arnika Ostrava, 1.6.2007 Celý článek zde

VEDENÍ ÚŘADU NEINFORMUJE ZASTUPITELE!

Stanovisko Strany zelených k postupu úřadu mo Mor. Ostrava ve věci lipové aleje 17.07. 2007 Celý článek zde (dokument PDF)